...

 با بی تابی از اعماق روحت به بیرون آمدم و دیوانه وار به تماشای نگاه بی همتایت نشستم

در چشمانت خیره نگاه کردم وبه دروغ گفتم هیچ وقت عاشقت  نبودم

از همان روز خدا مرا عذاب می دهد

 

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید