بارباپاپاها

زن بودن یعنی بارباباپا بودن ، معمار  باشی و عاشق ما جراجویی  همراه با زن مهربان خانه با دست پخت قابل خوردن و البته متنوع به همراه مسئول خرید و همفکر و همپای شوهر  بودن بدون ذره ایی ابراز خستگی و البته گوش به زنگ خواسته های  خواهر و برادر و دختر مهربان مادر و پدر با چاشنی  دلتنگی برای دوستان دردور دست ها ، این همه نقش در یک روز به همراه رفت و آمد ، زنان همه بارباباپا بوده اند و هستند.

/ 0 نظر / 2 بازدید