ترسو نترس


وقتی چراغ سبزت روشن است سلام نمی دهم نَترس 

وقتی آمدی ، به دیدنت نمی آیم نَترس

اگر اتفاقی دیدمت به چشمانت نگاه نمی کنم ،نَترس 

نمی پرسم که زندگی چطور است ،نَترس

نمی پرسم که روزی باز می گردی یا نه! نَترس 

نمی گویم که می دانم پشیمانی، نَترس

نمی پرسم که خوشبختی آیا؟  نَترس

نمی گویم که دلتنگم ،نَترس

ترسهایت را بیشتر از این به رویت نمی آورم نَترس


/ 0 نظر / 3 بازدید