شاید بهار

شهر پر از نگاه توست

 بهار تکرار لبخند توست

 تمام تو تمام شد اما لبخندت تمام نمی شود.

/ 2 نظر / 27 بازدید
پینه دوز

چه حس خوبی[گل] انگار ادم ادامه دارد به امید

درخت ابدی

قشنگه.