پست های ارسال شده در شهریور سال 1392

...

دیگر توان ماندن نداشت خواست برود و پشت سرش را هم نگاه نکند اما دید نمی‌تواند پاهایش در زمین ریشه دوانده بودند
/ 5 نظر / 5 بازدید