عادی نمی شود ، عادت نمی کنم

تو کوپه قطار نشسته ایم روبروی هم، شیطتنم گل می کند، متنی دلبرانه به موبایلش می فرستم و جوابی سرد تر از برف کوه های آلپ دریافت می کنم ، بعد از آن حتی نگاهش را هم از من می دزد ، من می مانم و یک کوه پشیمانی از دلبری کردن، این عادی شدن آدم ها برای هم  چه دردی ست که من به آن عادت نمی کنم .

 

/ 0 نظر / 5 بازدید